Badanie zachowań i preferencji transportowych osób o ograniczonej mobilności w Krakowie

Niniejsza ankieta jest częścią pracy dyplomowej magisterskiej opracowywanej na Politechnice Krakowskiej, w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych, we współpracy z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Praca dotyczy problemów związanych z codziennym przemieszczaniem się (np. niedostosowaniem infrastruktury dla podróży pieszych, rowerowych, komunikacją zbiorową) osób o ograniczonej mobilności w Krakowie, do których zalicza się m. in.: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby, które mają trudności z chodzeniem i poruszają się przy pomocy kul, lasek, balkoników, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z ciężkim i nieporęcznym bagażem. Szczególną uwagę w badaniach poświęca się opiekunom z małymi dziećmi.

Badanie składa się z dwóch części: mapy i ankiety. Do mapy można dodać przeszkody, jakie napotykają Państwo w podróżowaniu po Krakowie. Można wybrać rodzaj przeszkody z listy lub dodać inny, jeżeli lista go nie obejmuje.

Lista przeszkód:

 • brak chodnika/brak ciągłości ciągu pieszego;
 • niewystarczająca szerokość chodnika;
 • chodnik zajęty przez parkujące samochody (brak zachowanych min. 1,5 - 2,0 m dla pieszych);
 • chodnik o złym stanie nawierzchni;
 • brak ścieżki rowerowej;
 • niewystarczająca szerokość ścieżki rowerowej;
 • niewygodna istniejąca pochylnia/rampa;
 • brak pochylni/rampy;
 • brak lub niesprawna winda lub podnośnik;
 • wysoki krawężnik;
 • brak przejścia dla pieszych;
 • nieodpowiednia lokalizacja przejścia dla pieszych;
 • zbyt wąski azyl na przejściu dla pieszych;
 • utrudniona widoczność podczas podróży pieszej lub rowerowej (np. znak drogowy o nieodpowiedniej wysokości, zakrzaczenia);
 • przeszkody na trasie podróży (latarnie, kosze na śmieci dotkliwie zwężające przekrój chodnika lub uniemożliwiające dogodne przemieszczanie się);
 • inne, proszę podać w komentarzu poniżej jakie.

Zgłoszone problemy zostaną przeanalizowane w pracy magisterskiej oraz przez Zespół ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT pod kątem możliwości podjęcia działań zmierzających do usunięcia wskazanych w ankiecie przeszkód.
  1 - niski, 5 - wysoki


Wykonanie: Marcin Wójcik